Green Forest College

BHV-plan 

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De Risico-Inventaristatie & Evaluatie is daar een belangrijk onderdeel in. De manier waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke maatregelen zijn getroffen, moeten zijn vastgelegd en gecommuniceerd in de organisatie. En in veel gevallen, bijvoorbeeld in grote complexe organisaties, zal dit inhouden dat er een BHV-plan aanwezig moeten zijn. Wanneer deArbeidsinspectie uw organisatie bezoekt kunt u er vanuit gaan dat inzage in het BHV-plan gevraagd zal worden. 

 

Wettelijke kaders 

In artikel15 van de Arbowet is opgenomen dat elke werkgever verplicht is zich door deskundige bedrijfshulpverleners bij te laten staan. De bedrijfshulpverlening moet bij brand, ongevallen en andere calamiteiten adequaat bijstand kunnen bieden. Een aantal factoren spelen hierbij een rol. Bijvoorbeeld het aantal BHV-ers, de opleidingen, de uitrusting en materialen en de organisatie van de BHV. Dit alles wordt in kaart gebracht in een hulpmiddel, het BHV plan, om zo aan de gestelde verplichtingen te voldoen. 

 

Update van het BHV-plan 

Net als bij de  Risico-Inventaristatie & Evaluatie is het van groot belang dat wanneer er wijzigingen in de organisatie plaastvinden het BHV-plan ook aangepast wordt. Immers een verdubbeling van personeel zal een direct effect hebben op de BHV organisatie. Het is daarom het advies om regelmatig het BHV-plan door te lichten met daarbij twee hoofdvragen, is het plan nog volledig? en is het plan nog juist in de huidige situatie? 

 

Waarom uw BHV-plan laten opstellen door ons?

  Uitvoering van het BHV-plan met de grootst mogelijke zorg
  Ontzorgen van uw verplichtingen als werkgever 
  Verdieping in uw organisatie en brache door bedrijfsbezoek 
  Digitaal plan en inkijkexemplaar voor het personeel
  Verzorging materialen en opleidingen aansluitend bij het plan
  Vragenlijn voor ondersteuning na afronding BHV-plan 
  Presentatie van BHV-plan aan de organisatie indien gewenst

Proces


Hoe is de uitvoer van het BHV Plan opgebouwd?

Green Forest College hanteert de volgende stappen in het op stellen van het BHV-plan voor uw organisatie.


1. Inventarisatie 

Onze adviseurs verdiepen zich in uw organisatie en de branche waarin uw organisatie opereert. Op basis van deze verdieping wordt een inventarisatieformulier opgesteld die vormgeeft aan de invullen van het BHV-plan. Om tot een volledige inventarisatie te komen zal een van onze adviseurs een bedrijfsbezoek af leggen om samen met u door het pand te lopen en een analyse maken van de huidige situatie van de organisatie. In gesprek met u zullen een aantal belangrijke vragen worden gesteld, onder meer;

  Welke restrisico's zijn bekend?
  Hoeveel BHV-ers heeft de organisatie?
  Is het aantal BHV-ers vastgelegd?
  Zijn de BHV-ers beschikbaar en bereikbaar?
  Wat is het opleidingsplan in de organisatie?
  Wordt er geoefening (ontruimen) in de organisatie?
  Hoe is de aansluiting op externe hulpverlening geregeld?
  Welke BHV materialen en hulpmiddelen zijn er?
  Zijn er instructiekaarten aanwezig?
  Wat zijn de inzetprocedures?
  Is er een verzamelplaats aangewezen en gemarkeerd?


Antwoorden op deze vragen en meer worden verwerkt in een document dat onder de naam concept plan BHV de eerste aanzet tot het officiele BHV-plan is. 

Wat ook belangrijk is dat wanneer er afspraken bestaan met andere bedrijven, bijvoorbeeld bij een ontruiming, dat deze kenbaar worden gemaakt. Deze afspraken worden bij voorkeur ook in het BHV-plan opgenomen zodat iedereen weet welke afspraken zijn gemaakt en welke acties daaruit voort zijn gekomen. 


2. Invenstaristaie (uitgebreid) 

Deze stap is voor bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen tijdens hun werkzaamheden. Alle informatie omtrent gevaarlijke stoffen moet worden opgenomen in het BHV-plan. Onze adviseurs gebruiken hiervoor een extra inventarisatieformulier speciaal voor gevaarlijke stoffen. Een aantal vragen die hierin worden gesteld zijn;

Op welke wijze worden gevaarlijke stoffen opgeslagen?
Wordt er gebruik gemaakt van registratieformulier gevaarlijke stoffen?
Welke procedures gelden er bij incident als brand of lekkage?
Welke kennis over gevaarlijke stoffen is aanwezig bij werknemers?
Zijn er informatiebladen aanwezig voor de gevaarlijke stoffen?
Is er een aanvullende BHV opleiding gedaan op gebied van gevaarlijke stoffen?
Wat is  het proctocol bij een gevaarlijke stoffen incident?
Worden calamiteiten met gevaarlijke stoffen gesimuleerd?


Deze inventarisatie wordt als aparte uitneembare paragraaf toegevoegd aan het BHV-plan. 

 

3.  Toetsing van het concept 

Wanneer het concept plan door ons is opgesteld wordt dit aan uw overhandigd. In uw eigen tempo krijgt u de mogelijkheid om eventuele veranderingen en feedback toe te voegen aan het plan. Deze opmerkingen worden meegenomen in de definitieve versie van het BHV-plan. Op aanvraag kan dit ook in een toetsingsessie met één van onze adviseurs op uw locatie. Tijdens deze sessie bespreken jullie gezamelijk de veranderingen en worden de opmerkingen één voor één behandeld en toegelicht. Aan het einde van de sessie krijgt u een datum waarop u het BHV-plan ontvangt. 


4. Aan de slag 

Het BHV-plan wordt bij u opgeleverd en de eerste actie die wij u adviseren is het aanwijzen van een beheerder van het BHV-plan. Deze persoon zal jaarlijks toetsen of het plan nog actueel is en of bijstelling noodzakelijk is. Daana is het van essentieel belang dat het BHV-plan bekend wordt gemaakt. U medewerkers moeten weten hoe ze moeten handelen bij een ongeval, brand of andere calamiteit. De opzet van het plan moet besproken worden met uw medewerkers, betrek hierbij ook bijvoorbeeld de personeelsorganisatie en of ondernemingsraad. Ten slotte is het raadzaam op het BHV-plan op een centrale plek neer te leggen, bijvoorbeeld bij de receptie, zodat wanneer een calamiteit voordoet gelijk tot raadplegen van het plan kan worden overgegaan. Het inkijkexamplaar wordt door ons geleverd, maar zorg voor kopieen en backups van het plan. 


Prijs


Wat zijn de kosten van het opstellen van een BHV-plan?

De prijs voor het opstellen van het BHV-plan binnen uw organisatie hangt af van een aantal factoren. De branche waarin uw organisatie werkzaam is, of er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, hoeveel medewerkers u in dienst heeft en het aantal locaties zijn allemaal zaken die een rol spelen in de prijs bepaling. Een BHV-plan laten opstellen door Green Forest College kan al vanaf € 699,00

 

 

 

 

In het kort
Opleidingsduur n.v.t.
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 699,00 (excl. btw)