Green Forest College

Risico-Inventaristatie en -Evaluatie 

Als werkgever bent u verplicht arbobeleid te voeren. Deze verplichting is beschreven in artikel 5 van de Arbowet. De basis voor dit arbobeleid wordt gevormd door de risico- iventaristatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E worden alle mogelijke risico's van het werk voor werknemers benoemd en beoordeeld. De RI&E is in feite een lijst met mogelijke risico's. Aan elk risico is een maatregel gekoppeld zodat een organisatie risico's kan verminderen dan wel voorkomen. Het Plan van aanpak is een belangrijk onderdeel van de RI&E. In het PvA staan maatregelen beschreven zodat de organisatie een veiligere en gezondere werkomgeving kan realiseren. 

 

Wettelijke kaders 

In de Arbowet is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie verplichting direct opgenomen. In artikel 5 is het verplicht gesteld dat een RI&E onderdeel dient te zijn van het gevoerde arbeidsomstandighedenbeleid. Het doel is hierbij het inzicht geven in de aanwezige risico's binnen een organisatie. 

 

Update van de RI&E 

Als u grote aanpassingen aanbrengt in uw organisatie, dan zal u die RI&E ook moeten aanpassen. Nieuwe werkplekken, verhuizing van de organisatie, nieuwe machines of een reorganisatie betekenen allemaal een aagepaste RI&E. Er zal opnieuwe een inventarisatie gemaakt moeten worden van de risico's die spelen in de organisatie. Gelijktijdig worden de genomen maatregelen geevalueerd. De risico's waarop maatregelen zijn losgelaten zullen naar alle waarschijnlijkheid al zijn afgenomen. Mochten maatregelen niet gewerkt hebben dan worden deze ook gelijk in kaart gebracht. 

Het is ons advies om tenminste tweemaal per jaar de arbeidsomstandigheden op de werkplek aan inspectie te onderwerpen. Nakoming hiervan is heel belangrijk en zal daarom vastgelegd moeten worden in bijvoorbeeld het arbobeleidsplan. Onderschat niet de rol van de medewerker, zij werken elke dag op een afdeling en zijn daarom een bron van informatie om te raadplegen bij een evaluatie. 

 

Waarom uw RI&E laten uitvoeren door ons?

Uitvoering van de RI&E met de grootst mogelijke zorg
Verdieping in uw organisatie en brache door bedrijfsbezoek
Ontzorgen van uw verplichtingen als werkgever
Praktisch Plan van Aanpak gelijk om te zetten in acties
Kerndeskundige toetsing indien noodzakelijk
Vragenlijn voor ondersteuning na afronding RI&E 
Presentatie van RI&E aan de organisatie indien gewenst

Proces


Hoe is de uitvoer van de RI&E opgebouwd?

Green Forest College hanteert de volgende stappen in het op stellen van de RI&E voor uw organisatie. Wanneer uw organisatie meer dan 25 medewerkers telt of geen gebruik maakt van een erkend RI&E instrument wort er altjd getoetst door een kerndeskundige. Wanneer u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft kunt u zelf besluiten op de RI&E te laten toetsen door onze kerndeskundigen. 


1. Keuze van het instrument 

Onze adviseurs verdiepen zich in uw organisatie en de branche waarin uw organisatie opereert. Op basis van deze verdieping wordt een keuze gemaakt welk instrument wordt gebruikt voior het opstellen van de RI&E. Deze instrumenten worden ontwikkeld door brancheorganisaties. De meest voorkomende risico's in de brache waarin u werkzaam bent komen in dit RI&E-instrument aan bod. De hoeveelheid brache afgestemde RI&E-instrument groeit nog steeds maar het kan voorkomen dat uw branche nog niet beschikt over een instrument die gebruikt kan worden. In dit geval zal gebruik gemaakt worden van het algemene RI&E-instrument. 


2. Risico inventarisatie 

In stap 1 komen de meest voorkomende risico's in de branche aan bod, echter is elke organisatie anders ingericht en is het van groot belang om de risico's van de organisatie in kaart te brengen. Hiermee komen ook andere risico's aan het licht die niet door het branche gereateerde instrument worden benoemd. Er wordt een lijst gemaakt van alle risico's in uw organisatie. Deze lijst wordt samengesteld aan de hand van een vragendocument en een fysieke inspectie van de organisatie. Een belangrijk onderdeel in dit proces in het bepalen van de specifieke risico's die voor uw organisatie van toepassing zijn. Dit gebeurd door werkrisico's in te delen naar risicosoorten, hierdoor minimaliseren we kans om minder direct zichtbare risico's buiten de inventaristatie vallen. Ook wordt er een analyse gemaakt van ander arbozorg zaken, zoals bijvoorbeelde BHV organisatie. 


3. Risico evaluatie

De risico's zijn in kaart gebracht en nu worden ze geevalueerd. Alles risico's worden beoordeeld, we maken hierbij gebruik van een schema we de risico's op prioritieit zetten, een beoordeling wordt gemaakt per risico en waarin de risico's tegen elkaar worden afgezet. Aan de hand van een gevarenindicatie worden de risico's op volgorde gezet en een prioriteit toegekend. Een aantal vragen worden daarbij gesteld;
 

Wat is de kans op dit risico?
Wat is de blootstelling aan dit risico?
Aantal medewerkers dat gevaar loopt?
Welke gevolgen kunnen er zijn als gevolg van dit risico?
Wat zijn de risico's die schade kunnen veroorzaken aan uw medewerkers?
Wat zijn de risico's die schade kunnen veroorzaken aan uw apparaten?
Wat zijn de risico's die schade kunnen veroorzaken aan uw productieproces?
Welke risico's zouden uw medewerkers graag aangepakt zien worden?


4. Het Plan van Aanpak (PvA) 

Na de evealuatie van de risico's binnen uw organisatie maken wij een Plan van Aanpak. In dit plan worden alle knelpunten beschreven die geconstateerd zijn. Voor elk knelpunt wordt een maatregel benoemd zodat u de risico's kan gaan beheersen. Het Plan van Aanpak is een document wat u die instructies en hulpmiddelen verstrekt om daadwerkelijk actie te ondernemen. De risico's worden één voor één nagelopen en krijgt daarbij een eigen verminderen en voorkomen plan. Met daarin vragen als;
 

Met welke maatregel wordt dit risico verminderd/verkomen?
Wat is daarvoor nodig?
Wie is verantwoordelijk voor de maatregel en de oplossing?
Wat is het tijdsframe waarin het opgelost moet worden
Welke kosten zijn van toepassing bij het verminderen/voorkomen van dit risico?
Wanneer bent u als werkgever tevreden?


Als afsluiting wordt aangegeven welke kennis en ervaring nodig is om een bepaald risico te verminderen dan wel voorkomen. Ook wordt duidelijk in kaart gemaakt binnen welke termijn de maatregelen zullen zijn ingevoerd. Dit om voorbereid te zijn op eventuele vraagstelling van de SZW inspectie. 


5. Toetsing (wanneer nodig) 

Indien van toepassing zal er toetsing van de RI&E plaatsvinden door een kerndeskundige. Onze kerndeskundige zal dan een bedrijfsbezoek afleggen en er wordt dan gekeken of alle risico's in kaart zijn gebracht en of de situatie waarin de organisatie zich bevind correct is weergegeven. Ook wordt er getoetst of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook wordt een advies afgegeven bij het Plan van Aanpak. 


6. Aan de slag 

De RI&E wordt aan u overgedragen en u kunt actie gaan ondernemen. Het Plan van Aanpak is uw handboek naar een veiligere organisatie. Zorg dat de mensen die verantwoordelijke heden krigen in de uitvoering op tijd hun taken hebben ontvangen en stimuleer en assisteer de verantwoordelijken om zo effectief en adequaat de maatregelen binnen de afgesproken tijd worden uitgevoerd. 


Prijs


Wat zijn de kosten van het uitvoeren van een RI&E?

De prijs voor het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie binnen uw organisatie hangt af van een aantal factoren. De branche waarin uw organisatie werkzaam is, of er kerndeskundige toetsing verplicht is, hoeveel medewerkers u in dienst heeft en het aantal locaties zijn allemaal zaken die een rol spelen in de prijs bepaling. Een RI&E laten uitvoeren door Green Forest College kan al vanaf € 889,00

In het kort
Opleidingsduur n.v.t.
Geldigheid n.v.t.
Prijs v.a. € 889,00 (excl. btw)